Privacyverklaring

Art. Vertrouwelijkheidsregels

De algemene verordening inzake gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG, van toepassing sinds 25 mei 2018) legt ondernemingen strikte regels en voorwaarden op om de privacy van hun klanten te beschermen (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Door middel van deze privacyverklaring wil Click+ professionals duidelijke en nauwkeurige informatie verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wie zijn we?

Art. De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit, hierna "Click+ - PROXIMEDIA" genoemd:

 • PROXIMEDIA nv, met maatschappelijke zetel in Marie Curiesquare 20, 1070 Brussel, met ECB-nummer 468 561 072.

Art. De afgevaardigde voor de gegevensbescherming en steward voor de gegevensbescherming

In overeenstemming met de AVG:

wordt Paul Nguyen aangeduid als Data Protection afgevaardigde bij PROXIMEDIA.

Elk van onze klanten kan te allen tijde contact opnemen met de afgevaardigde voor de gegevensbescherming met vragen over de verwerking van hun persoonsgegevens en de uitoefening van hun rechten op grond van de AVG op het volgende adres: gdpr@clickplus.be.

Waarom gebruiken we uw informatie?

Art. Rechtsgronden voor de gegevensverwerking

Click+ kan uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor rechtmatige en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):

 • met het oog op de uitvoering en de naleving van de dienstenovereenkomst tussen de professional en Click+;
 • met het oog op de goede werking van de onderneming;
 • om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die aan de onderneming worden opgelegd in het kader van de zakelijke relatie (bv. op het gebied van belastingen, boekhouding, contractuele aansprakelijkheid enz.)

Art. De doeleinden van de gegevensverwerking

CLICK+ verwerkt uw persoonsgegevens, al dan niet in elektronische vorm, voor rechtmatige doeleinden in het kader van contractuele relaties, business en veiligheid/beveiliging.

Deze doelstellingen omvatten onder meer, zonder ertoe beperkt te zijn:

 • Aanvragen, aanbiedingen en prospectie:
 • Het primaire doel van deze vergaring is om te kunnen voldoen aan uw vragen om informatie over onze producten en diensten (catalogusaanvragen, prijsaanvragen, offerteaanvragen, algemene informatieaanvragen).
 • Communicatie met de klanten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
 • Wij kunnen uw gegevens gebruiken om met u te communiceren en beschouwen deze communicatie als een volwaardig onderdeel van onze dienstverlening. Wij kunnen uw e-mail- en postadres gebruiken om u te informeren over nieuwe producten, promotionele aanbiedingen en occasionele aanbiedingen van derden die voor u van belang kunnen zijn.
 • Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door te klikken op de link "Afmelden" onderaan elke e-mail.
 • Het verlenen van diensten zoals:
  • De productie van bedrijfsvideo's in twee formaten (90sec. - 30sec.);
  • Het uitzenden van 90sec. bedrijfsvideo's op videosharingsites (YouTube, Vimeo, Dailymotion);
  • Het uitzenden van 30sec. video's op ons netwerk van schermen (totems);
  • Het creëren van Facebookcampagnes met 30sec video-uitzendingen.
  • Aanmaken van websites
  • Aanmaken van showcaseplaatsen
  • Aanmaken van e-commerce sites
  • Aanmaken van responsieve sites
  • Aanmaken van mobiele sites
  • Webdesign
  • CMS
  • Digitale communicatie
  • Redactie en copywriting
  • Fotoreportage
  • Bizbook - Directory
  • Adwords campaign
  • Natuurlijke referencering
  • Newsletter
  • Batibouw +
  • Batibouw + premium
  • Opleidingen
  • Office 365
  • Onderhoud
  • Helpdesk
  • Google Analytics

Welke informatie verzamelen we van de klant?

Art. 6 Categorieën van persoonsgegevens

Art. 6.a Algemeen

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over de klant en aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.

Anonieme gegevens, aan de hand waarvan de handelaar niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

Om de in artikel 5 genoemde doelen te bereiken, zal de verwerking van uw persoonlijke gegevens het volgende omvatten:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, ondernemingsnummer enz.);
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...) ;
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, facturatiegegevens, enz.);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het dienstencontract (voorwerp van de overeenkomst, facturatieadres, professionele gegevens, enz.);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logboekgegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens enz.);
 • Gegevens met betrekking tot telefonische opnames (interview voor de uitvoering van de dienst, verzoeken om informatie enz.);
 • Gegevens met betrekking tot het einde van de dienstverleningsovereenkomst (reden voor de beëindiging van de overeenkomst, einddatum van de overeenkomst, maandelijkse betalingen, vergoedingen enz.);
 • CLICK+ kan ook foto's van de klant verwerken, als hij dit accepteert, bijvoorbeeld op het internet. De laatste kan zijn toestemming hiervoor te allen tijde intrekken en de foto zal worden ingetrokken;
 • Facebookgetuigenissen van onze tevreden klanten;
 • Referenties op de website van Click+ en sociale netwerken (dienstverlening, informatie over de vestiging enz.).

Art. 6.b Gevoelige gegevens

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, alsmede de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon zijn verboden.

Click+ verbindt zich ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Met wie delen wij uw informatie?

Art. Bronnen en oorsprong van persoonlijke gegevens

Wanneer de contractuele relatie begint, is het waarschijnlijk dat de initiële gegevens van de klant zelf afkomstig zijn.

Tijdens de contractuele periode zal u worden uitgenodigd CLICK+ meer informatie verstrekken, met inbegrip van mededelingen over uw behoeften en wensen, om een succesvolle uitvoering van de diensten te garanderen.

Als u niet van plan bent om de informatie te verstrekken die door de wet of de overeenkomst wordt vereist of als u bezwaar maakt tegen de vereist opslag en/of verwerking, kunt u de baat van bepaalde voordelen verliezen en/of kan CLICK+ beslissen om de dienstenovereenkomsten op te uwen laste te beëindigen.

Tijdens de duur van de overeenkomst kan CLICK+ ook persoonlijke gegevens over u ontvangen of genereren.

Art. Toegang tot persoonsgegevens

Intern gebruik

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • de IT-afdeling;
 • de productieteams;
 • de teams die de geleverde apparatuur installeren;
 • de onderhoudsteams van de diensten;
 • de klantenservice;
 • de juridische en incassoafdeling;
 • de backoffice;
 • fotografen, cameramensen, copywriters, webdesigners, webmanagers, stagiairs, journalisten enz.;
 • de verschillende beheerders voor de doeleinden van de dienstverlening.

Extern gebruik

Om legitieme redenen kunnen de persoonlijke gegevens van onze klanten door derden worden meegedeeld of zelfs verwerkt.

Click+ kiest immers zorgvuldig zijn medewerkers om de kwaliteit van de diensten te garanderen, met name voor het beheer van de Google Adwords accounts, Google Analytics of de Call-Tracking service.

Click+ zorgt ervoor dat haar verwerkers de AVG-regelgeving naleven.

De verwerking van de gegevens door deze laatste wordt geregeld door een strikt juridisch kader.

Met dien verstande dat de werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van bovengenoemde dienstverleners of instellingen, en de geselecteerde gespecialiseerde dienstverleners, het vertrouwelijke karakter van deze gegevens moeten respecteren en ze alleen mogen gebruiken in overeenstemming met de instructies van CLICK+.

Art. Bewaartermijn van gegevens

CLICK+ zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de opslag van persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden niet langer duurt dan de wettelijke termijnen.

Art. Geautomatiseerd besluitvormingsproces

CLICK+ stelt als principe om geen beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op een geautomatiseerde gegevensverwerking wanneer de juridische gevolgen van de beslissing een te grote impact kunnen hebben op onze klanten.

Wat zijn uw rechten?

Art. Rechten van opdrachtgever

CLICK+ verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van de persoonsgegevens van elk van haar klanten te garanderen (art. 32 van de AVG).

11.a Recht van inzage (artikel 15 van de AVG)

CLICK+ verleent elke klant het recht op toegang tot zijn eigen persoonlijke gegevens en het recht om deze te verkrijgen of te kopiëren voor zover dit redelijk is.

11.b Recht op rectificatie (art. 16 van de AVG)

CLICK+ erkent de mogelijkheid voor haar klanten om de rectificatie van foutieve gegevens te vragen en te vragen om de aanvulling van wat moet worden aangevuld.

CLICK+ zal de betrokken medecontractant op de hoogte brengen van de wijzigingen die zijn aangebracht.

11.c. Recht op vergetelheid (art. 17 van de AVG) en recht op beperking van de verwerking (art. 18 van de AVG)

CLICK+ verbindt zich er in het bijzonder toe de verwijdering van haar persoonsgegevens aan haar klanten toe te staan in de volgende gevallen:

 • Gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt;
 • De klant heeft bezwaar tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Met inbegrip van de beperking van de verwerking in de volgende gevallen, zonder daartoe beperkt te zijn:

 • De juistheid van de gegevens wordt door de klant betwist en de verwerkingsverantwoordelijke heeft tijd nodig om de juistheid van de persoonlijke gegevens te controleren;
 • De verwerking is onwettig en de klant vraagt niet om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, maar om een beperking van het gebruik ervan;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig in het kader van de contractuele relatie, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten;
 • De cliënt maakte bezwaar tegen de verwerking.

11.d Kennisgeving

CLICK+ verbindt zich ertoe elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld op de hoogte te brengen van elke rectificatie (4.2) of verwijdering (4.3) van persoonsgegevens, of van elke beperking van de verwerking (4.4), tenzij deze mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

11.e) Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

De kopie van de persoonsgegevens kan in een gestructureerd, courant gebruikt en digitaal formaat worden doorgegeven aan de klant zelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien de gegevens reeds gedigitaliseerd zijn, een overdracht technisch mogelijk is en de klant een schriftelijke aanvraag heeft gedaan.

In bovengenoemde gevallen blijft het recht om gegevens te wissen van toepassing.

11.f Recht van bezwaar (art. 21 en 22 van de AVG)

CLICK+ wenst te luisteren naar de klant en naar zijn recht om zich op elk moment te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

In dat geval zal CLICK+ nagaan of het wenselijk is om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de betrokken klant, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

11.g Termijn

Een verzoek zoals bedoeld in de punten 11.a tot en met 11.f is van kracht binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

11.h Recht om klacht in te dienen (art. 77 van de AVG)

De klant heeft het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Wat is onze verbintenis?

Art. 12. Onze verbintenis

CLICK+ wil beveiligingstechnieken toepassen om de opgeslagen gegevens van de klant te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, illegale of toevallige vernietiging en toevallig verlies.

CLICK+ blijft zijn procedures versterken naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden en met evenredige inspanningen.

 • Click+ verbindt zich ertoe te zorgen voor een optimale transparantie;
 • Click+ verbindt zich ertoe conforme diensten te leveren, zonder extra kosten voor onze klanten;
 • Click+ verbindt zich ertoe onze klanten nuttige informatie over het onderwerp te verstrekken;
 • Click+ zal onze contactpersonen om hun expliciete toestemming vragen om hen onze nieuwsbrief, promotionele e-mail of andere marketingactiviteiten te sturen.

Art. Procedure in geval van overtredingen

Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie worden verwerkt, in verkeerde handen vallen als gevolg van een menselijke fout, een computerfout, enz. De beheerder moet zijn of haar directe leidinggevende en de afgevaardigde voor de gegevensbescherming zo snel mogelijk op de hoogte stellen, waarbij hij of zij zo veel mogelijk informatie (feiten, omstandigheden enz.) moet verstrekken.

Indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant, zal CLICK+ de betrokken klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen.

CLICK+ zal ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte te brengen van de kwestieuze inbreuk binnen 72 uur na de kennisname ervan, tenzij de inbreuk geen groot risico vormt voor de rechten en vrijheden van de klant. (art. 32-34 van de AVG).

Uw akkoord:

Art. 14 Toestemming

De klant moet uitdrukkelijk, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming geven aan CLICK+ om persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

De klant heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken, op eenvoudig schriftelijk verzoek, onder voorbehoud van de gevolgen.

Zoals reeds bepaald in artikel 7, wordt erop geattendeerd dat indien de klant niet de informatie verstrekt die hij wettelijk of contractueel verplicht is te verstrekken of zich verzet tegen de bewaring en/of noodzakelijke verwerking, de klant bepaalde voordelen kan verliezen en/of dat CLICK+ kan beslissen om de overeenkomst tussen hen te beëindigen, ten laste van de medecontractant.

Click+ behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken